Heraldik xx
R. *1982
Caramel xx
B. *1970
Wiesenklee xx Chief xx v. Nearco xx
Wiesenblüte xx v. Neckar xx
Cranora xx Cranach xx v. Coronach xx
Creade xx v. Goya xx
Heraldika xx
B. *1971
Cale xx Tanerko xx v. Tantieme xx
Caleche xx v. Nimbus xx
Helga xx Marsel xx v. Cyclonic xx
Heja xx v. Detvan xx
ElSt.
Windspiel II
Db. *1986
Hyalit
Db. *1980
Herbube Gunnar v. Komet
ElSt. Herbstgold v. Totilas
Hymnia Impuls v. Humboldt
Hymne v. Sporn
ElSt.
Wundermädel xx
Db. *1979
Madruzzo xx Kaiseradler xx v. Nebelwerfer xx
Madonnina xx v. Stani xx
Wunderblüte xx Celadon xx v. Krakatao xx
Wunschtochter xx v. Stani xx